VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

 • Create: eenmanszaak Dansschool Create, gevestigd in het Huis voor de Amateurkunst aan de Scheepvaartstraat 9, 7411MB Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 62170228.
 • Danservaringen: wekelijkse danslessen, verzorgd door dansdocenten van Create, met als doel de danser te inspireren om in beweging te komen en te stimuleren in hun creatieve, lichamelijke en dansante ontwikkeling.
 • Danser: ieder natuurlijk persoon door wie of namens wie het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend.
 • Danserscode: een unieke code die een danser na inschrijving ontvangt. Deze code dient als betalingskenmerk bij de maandelijkse betaling aan Create.
 • Dansovereenkomst: de overeenkomst tussen Create en de danser of diens ouder/voogd, waarbij Create zich verplicht een Danservaring te verzorgen en de danser of diens ouder/voogd zich verplicht die Danservaring te betalen.
 • Dansseizoen: de periode die gelijk is aan de schoolroosters/vakanties van Noord-Nederland. Voor 2015 loopt het dansseizoen t/m 3 juli 2015 en start op 17 augustus 2015.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen bij, op iedere danservaring bij Create, alsmede op iedere dansovereenkomst tussen Create en de danser of diens ouder/voogd.
 • Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

Artikel 3 – Dansovereenkomst

 • De dansovereenkomst komt tot stand zodra de danser of diens ouder/voogd het inschrijfformulier van Create, ten aanzien van de betreffende danservaring, invult en ondertekent (zowel schriftelijk als digitaal).
 • De dansovereenkomst wordt afgesloten vanaf de gekozen inschrijfdatum op het inschrijfformulier.
 • De inschrijving kan tot één week voor aanvang van de danservaring kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de danservaring betaald u €15,00 annuleringskosten.
 • Create behoudt zich het recht voor om de betreffende danservaring te annuleren ingeval het aantal dansers lager is dan vijf.
 • Create biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om één gratis proefles te volgen. Een tweede proefles bedraagt €5,00 welke voorafgaand aan de danservaring contant voldaan dient te worden. Indien de geïnteresseerde zich na de tweede proefles inschrijft voor een danservaring, wordt het reeds betaalde bedrag van €5,00 in mindering gebracht op het te betalen maandtarief.
 • Create behoudt zich het recht voor om de danser of diens ouder/voogd bij de inschrijving om een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Indien een danser zich wenst uit te schrijven geldt een opzegtermijn van één maand.
 • De uit de dansovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Create heeft het recht de danser de toegang tot een les te ontzeggen indien de danser zich niet houdt aan de huisregels (artikel 5) van Create.

Artikel 4 – Betaling

 • Het voor de danservaring verschuldigde bedrag staat vermeld op het inschrijfformulier en is tevens terug te vinden op het kostenoverzicht op de website van Create: www.createdance.nl.
 • Dansers die zich voor het eerst inschrijven betalen eenmalig €10,00 inschrijfgeld en ontvangen een unieke Danserscode welke dient als betalingskenmerk bij de maandelijkse betaling.
 • Maandelijkse betalingen dienen voor elke eerste dag van de maand te zijn bijgeschreven op rekening van Create. De danser of diens ouder/voogd betaald voorafgaand aan de komende dansmaand.
 • Betaling geschiedt middels maandelijkse bankoverschrijving. Het IBAN nummer van Create is: NL82 INGB 0006729083 t.n.v. Dansschool Create. Betaling geschied o.v.v. de unieke Danserscode.
 • Ingeval de maandelijkse betaling niet voor de eerste dag van de maand geschied, zal binnen één week een herinnering per post en e-mail worden verstuurd. Wanneer niet wordt ingegaan op de herinnering wordt er €5,00 administratiekosten in rekening gebracht en dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de eerstvolgende danservaring te zijn bijgeschreven op het door Create opgeven IBAN nummer. Bij gebreke waarvan de danser de toegang tot de betreffende danservaring kan worden ontzegd en de danser of diens ouder/voogd per direct – over het resterende verschuldigde bedrag – rente verschuldigd is ad 1,25% per maand alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ad 20%, met een minimum van €35,00. Create behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 – Huisregels

 • De danser dient voor aanvang van de les omgekleed te zijn en klaar te staan. De danser dient zich te houden aan de kledingvoorschriften die gelden voor de betreffende danservaringen. De kledingvoorschriften zijn te vinden op de website van Create: www.createdance.nl
 • Het is niet toegestaan om eten of drinken, anders dan water, mee te nemen in de dansruimte. Jassen, tassen en andere toebehoren dienen buiten de dansruimte te blijven, met uitzondering van waardevolle spullen zoals mobiele telefoon, portemonnee e.d.
 • Het is verboden te roken in het Huis voor de Amateurkunst.
 • Dansers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van een Create docent te tonen.
 • Indien de danser een blessure, ziekte of lichamelijke beperking heeft, dan wel zwanger is, dient hij/zij dit voor aanvang van de danservaring of zo spoedig mogelijk na het bekend worden ervan, te melden bij de betreffende docent van Create. Docenten van Create zullen te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de aan hen verstrekte informatie, maar zullen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte of lichamelijke beperking van de danser, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • De danser is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de aanwijzingen van de docent van Create volledig op eigen risico.
 • Create is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, ziekte of lichamelijke beperking van de danser, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.
 • Bezoek aan Create en het Huis voor de Amateurkunst is geheel op eigen risico. Create is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de danser.