VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

Create Dance: Stichting Create Dance, gevestigd in de Grote Synagoge aan Golstraat 23, 7411 BN in Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 80152007. IBAN nummer: NL96 INGB 0009 5665 66 t.n.v. Stichting Create Dance.

Danservaringen: dagelijkse / wekelijkse danslessen, verzorgd door dansdocenten van Create Dance, met als doel de danser te inspireren om in beweging te komen en te stimuleren in hun creatieve, lichamelijke en dansante ontwikkeling.

Danser: ieder natuurlijk persoon door wie of namens wie het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend.

Dansovereenkomst: de overeenkomst tussen Create Create en de danser of diens ouder/voogd, waarbij Create Dance zich verplicht een Danservaring te verzorgen en de danser of diens ouder/voogd zich verplicht die Danservaring te per kwartaal of half jaarlijks te betalen

Dansseizoen: de periode die gelijk is aan de schoolroosters/vakanties van Noord-Nederland.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen bij, op iedere danservaring bij Create Dance, alsmede op iedere dansovereenkomst tussen Create Dance en de danser of diens ouder/voogd.

Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

Artikel 3 – Dansovereenkomst

De dansovereenkomst komt tot stand zodra de danser of diens ouder/voogd het inschrijfformulier van Create Dance, ten aanzien van de betreffende danservaring(en), invult en ondertekent (digitaal);

De dansovereenkomst wordt afgesloten vanaf de gekozen inschrijfdatum op het inschrijfformulier;

De inschrijving kan tot één week voor aanvang van de danservaring kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de danservaring betaalt u €15,00 annuleringskosten;

Create Dance behoudt zich het recht voor om de betreffende danservaring te annuleren ingeval het aantal dansers lager is dan vijf;

Create Dance biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om één gratis proefles te volgen. Een tweede proefles bedraagt €5,00 welke voorafgaand aan de danservaring contant voldaan dient te worden. Indien de geïnteresseerde zich na de tweede proefles inschrijft voor een danservaring, wordt het reeds betaalde bedrag van €5,00 in mindering gebracht op het te betalen maandtarief;

Create Dance behoudt zich het recht voor om de danser of diens ouder/voogd bij de inschrijving om een geldig legitimatiebewijs te vragen;

Indien een danser zich wenst uit te schrijven geldt een opzegtermijn van één maand voor de eerstvolgende incassodatum. Wanneer de opzegging later geschied is restitutie van de contributie niet van toepassing;

Incassodata 2023-2024

Per kwartaal:

4 september 2023, voor periode 04-09-2023 – 03-12-2023

4 december 2023, voor periode 04-12-2023 – 03-03-2024

4 maart 2024, voor periode 04-03-2024 – 02-06-2024

3 juni 2024, voor periode 03-06-2024 – 02-09-2024

Per half jaar:

4 september, voor periode 04-09-2023 – 03-03-2024

4 maart, voor periode  04-03-2024 – 02-09-2024

De uit de dansovereenkomst voortvloeiende rechten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Create Dance heeft het recht de danser de toegang tot een les te ontzeggen indien de danser zich niet houdt aan de huisregels (artikel 5) van Create Dance.

Artikel 4 – Betaling

Het voor de danservaring verschuldigde bedrag staat vermeld op het inschrijfformulier en is tevens terug te vinden op het kostenoverzicht op de website van Create: www.createdance.nl/tarieven.

Dansers die zich voor het eerst inschrijven betalen eenmalig €10,00 inschrijfgeld.

De contributie wordt per kwartaal (3 maanden) of per half jaar (6 maanden) automatisch geïncasseerd van het opgegeven IBAN nummer.

Bij gebreke van contributiegelden kan de danser de toegang tot de betreffende danservaring kan worden ontzegd en de danser of diens ouder/voogd per direct – over het resterende verschuldigde bedrag – rente verschuldigd is ad 1,25% per maand alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ad 20%, met een minimum van €35,00. Create Dance behoudt zich alle rechten voor, waaronder het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 – Huisregels

De danser dient voor aanvang van de les tijdig omgekleed te zijn en klaar te staan. Wanneer de danser onverhoopt verhinderd is dient hij/zij de docent voor 12.00 uur op de hoogte te hebben gesteld. De danser dient zich te houden aan de kledingvoorschriften die gelden voor de betreffende danservaringen. In de basis geld hiervoor: schone schoenen welke geen strepen achterlaten op de balletvloer;

Het is niet toegestaan om eten of drinken, anders dan water, mee te nemen of te nuttigen in de dansruimte.

Het is verboden te roken in en aan de voorzijde de Grote Synagoge;

Dansers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek van een Create Dance docent te kunnen tonen;

Indien de danser een blessure, ziekte of lichamelijke beperking heeft, dan wel zwanger is, dient hij/zij dit voor aanvang van de danservaring of zo spoedig mogelijk na het bekend worden ervan, te melden bij de betreffende docent van Create Dance. Docenten van Create Dance zullen te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de aan hen verstrekte informatie, maar zullen nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een blessure, ziekte of lichamelijke beperking van de danser, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De danser is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en volgt de aanwijzingen van de docent van Create Dance volledig op eigen risico;

Create Dance is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor een blessure, ziekte of lichamelijke beperking van de danser, dan wel voor de oorzaak of het gevolg ervan;

Bezoek aan Create Dance en de Grote Synagoge is geheel op eigen risico. Create Dance is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van (een) eigendom(men) van de danser;